FAHRI, M. HIGH POLITICS MUHAMMADIYAH. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, v. 11, n. 1, p. 8-15, 27 fev. 2023.