Fahri, M. “HIGH POLITICS MUHAMMADIYAH”. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Vol. 11, no. 1, Feb. 2023, pp. 8-15, doi:10.55678/prj.v11i1.796.